YOOtheme

CALY Terminal Kits หางปลา ชุด

จำหน่าย หางปลาชุด หางปลา ชุด, หางปลาชุด หางปลา ชุด ราคา, หางปลาชุด หางปลา ชุด ราคาถูก, ขายส่ง หางปลาชุด หางปลา ชุด, หางปลาชุด หางปลา ชุด ราคาส่ง

หางปลาชุด
TERMINAL KITS

Y-140 (140 PCS.) ITEM NO. QTY (PCS)
IC 161005 BAHT 450.-
caly terminal kits ic 161005 หางปลาชุด

RF 2.5 14
RF 2.6
14
RF 5.5-4
10
RF 5.5-5
10
RF 1.25-5
10
RF 2-4M
10
YF 2.-3 14
YF 2-5 10
YF 5.5-5 4
RF 1.25-3
2
RF 2-3S
4
YF 1.25-4 2
BF 1.25 (S) 6
BF 2 (S) 6
V 1.25-7A 4
V 1.25-7B 4
V2-7A 8
V2.7B 8

 


 

Y-170 (150 PCS.) ITEM NO. QTY (PCS)
IC 161008 BAHT 450.-
caly terminal kits ic 161008 หางปลาชุด

RF 2.4M 10
RF 2.5
10
RF 1.25-5
10
RF 1.25-3
10
RF 5.5-5
5
RF 5.5-6 5
RF 2-3S 10
YF 1.25-3 10
YF 1.25-5 10
YF 2-4 10
YF 2-5 7
BF 1.25 (S) 10
BF 2 (S) 10
BF 5.5 (S) 5
V 1.25-7A 7
V 1.25-7B 7
V 2-7A 7
V 2-7B 7

Y-200 (300 PCS.) ITEM NO. QTY (PCS)
IC 161011 BAHT 700.-
caly terminal kits ic 161011 หางปลาชุด

RF 1.25-4 20
VF 2.5 14
V 1.25-7A 14
V 1.25-7B 14
V 2-7A 14
V 2-7B 14
YF 2-4 20
RF 1.25-3 25
RF 5.5-5 10
RF 1.25-5 20
YF 1.25-4 20
RF 2.3M 20
RF 2.4 20
BF 1.25 (S) 20
BF 2 (S) 15
BF 5.5 (S) 10
RF 2-5 20
RF 5.5-6 10

Y-202  (120 PCS.) ITEM NO. QTY (PCS)
IC 161013 BAHT 280.-
caly terminal kits ic 161013 หางปลาชุด

RF 1.25-3 9
RF 1.25-4 9
RF 1.25-5
9
RF 2-3S
9
RF 2-4
9
RF 2-5 9
RF 5.5-5 2
YF 1.25-3 4
YF 1.25-4 8
YF 1.25-5 8
YF 2-3 8
YF 2-4 8
YF 2-5 5
YF 5.5-5 1
BF 1.25 (S) 2
V 1.25-7A 5
V 1.25-7B 5
V 2-7A 6
V 2-7B 6

Back to Top